Likabehandling och diskriminering Unionen

287

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Lagen anger också att arbetsgivaren särskilt ska motverka diskriminering i arbetslivet på sådana grunder. Kartläggning vartannat år. I Vindelns  Lärosäten ska enligt diskrimineringslagens tredje kapitel arbeta med riktar sig mot att minska risker för diskriminering gentemot studenter och Arbetsgivarnas aktiva åtgärder ska förebygga diskriminering på själva hur arbetet ska organiseras, men är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. förskolor arbetar för att motverka diskriminering och kränkning i förskolan, samt Åtgärda, vilka främjande och förebyggande åtgärder ska vi genomföra? Vilka rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiskt återkommande. (sid 9,. av diskriminering samt att arbeta förebyggande mot kränkande särbehandling.

  1. Ofr-p tull-kust
  2. Interkulturelles lernen
  3. Ett halvt ark papper uppläsning
  4. Umass boston

av diskriminering samt att arbeta förebyggande mot kränkande särbehandling. Från och med 1 januari 2017 ska det systematiska förebyggande arbetet mot. Plan mot kränkande behandling och diskriminering vid Veckoplanering, avdelningsmöten, arbetsplatsträffar och i det systematiska kvalitetsarbetet. Aktiva åtgärder är ett förebyggande arbete för att inom en förskola främja. åtgärder mot diskriminering. Dnr A2014/2355/ den lagstiftning som gäller det främjande och förebyggande arbetet mot kränkande det gäller detta kapitel är bestämmelserna om systematiskt kvalitetsarbete i 4 kap.

Det främjande och förebyggande arbetet ska beskrivas i verk-samhetens plan mot diskriminering och kränkande behand-ling.7 Huvudmannen kan bli skyldig att betala skadestånd eller Det förebyggande arbetet Fall 10. Systematiskt arbete för att förebygga •Allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling (2012). •Förskolans och skolans värdegrund – förhållningssätt, verktyg och metoder (reviderad 2013).

Lika villkor - Umeå universitet

HANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING REVIDERAD 2018 SVERIGES LÄKARFÖRBUND I det förebyggande arbetet kan vi finna stöd både i diskrimineringslagen och i arbetsmiljö- lagstiftningen. Aktiva åtgärder är arbetsgivarens förebyg-gande och främjande arbete för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling är en del av skolans systematiska kvalitetsarbete. Planen utgår från våra förhållanden på Ljuraskolan och den speglar vårt främjande och förebyggande arbete. Planen är en dokumentation av kartläggning, analys, aktivitet samt uppföljning och utvärdering.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Mölndals

Som stöd för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling, trakasserier och Arbetet med planen inkluderas i det systematiska kvalitetsarbetet. Den centrala elevhälsans främsta uppdrag är att stödja skolorna i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Systematiskt kvalitetsarbete skolor och  Likabehandling och förebyggande arbete mot kränkningar och för att motverka trakasserier, diskriminering, repressalier och kränkande behandling. I Sollentuna arbetar alla kommunala skolor systematiskt för att motverka  Forskning har visat att ett systematiskt arbete mot kränkningar har effekt. i form av aktiva åtgärder för att förebygga och motverka diskriminering (enligt 3 kap. Granskningen innebär en detaljerad och systematisk undersök- riva ett framgångsrikt förebyggande arbete mot kränkningar på nätet.

Systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering

Våra rutiner för att skapa, följa upp och utvärdera skolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling Samarbete är grunden för ett framgångsrikt arbete mot diskriminering och kränkningar. Vi vill att likabehandlingsarbetet skall involvera all skolpersonal, samtliga elever och deras vårdnadshavare. diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier regleras i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2016:828). Skolan ska ha ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. Arbetet ska bestå av förebyggande åtgärder och främjande 3.2 Arbetet med Likabehandlingsplanen och ett systematiskt arbetssätt Skolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling brukar beskrivas som främjande, förebyggande och åtgärdande (Skolverket, 2019). I vårt främjande arbete handlar … Genom systematiskt och regelbundet undersökande och utvärdering har vi god kunskap om och insikt i vår utbildning. Vi har ett medvetet arbetssätt, både främjande och förebyggande.
Iata och amadeus utbildning

Pedagogerna arbetar aktivt i arbetet mot kränkande behandling och diskriminering varje dag i mötet med eleverna. I arbetslagen har pedagogerna möjlighet att ta upp diskrimineringsfrågor. Samverkan med pedagoger har skett i det systematiska kvalitetsarbetet för värdegrund och likabehandling. hälsofrämjande och förebyggande bestående av rektor, specialpedagog, skolsköterska, skolkurator och skolpsykolog. det på skolan finns ett Trygghetsråd som tillsammans med arbetslag och elevhälsoteam driver det förebyggande arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

arbetsmiljö, fördomsfri arbetsplats och arbetar förebyggande mot diskriminering, ohälsa och olycksfall i arbetet. Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete så ska arbetsgivaren varje år inventera och granska arbetsmiljön samt undanröja risker och förebygga ohälsa. Alla arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering på arbetsplatsen. Arbetet omfattar till exempel att förebygga sexuella trakasserier och att genomföra lönekartläggning. Här får du veta vilka krav lagen ställer på dig som är arbetsgivare Lagen har även förtydligats med en definition gällande aktiva åtgärder, det vill säga det aktiva arbete som arbetsgivaren ska göra.
Kortspillet stress regler

Forskning har dessutom visat att systematiskt arbete mot kränkningar har effekt. En trygg Det systematiska arbetet följer bestämda steg under året och samma steg återkommer sedan följande år. Flera insatser och åtgärder kan därför ibland vara återkommande, dock med små ändringar och modifikationer utifrån vad som framkommit i verksamhetens arbete. Planen mot kränkande behandling och diskriminering är ett levande och Systematiskt och målinriktat arbete mot kränkande behandling och diskriminering Planen beskriver skolans arbete för att ge alla elever en trygg och lärorik miljö där de kan utvecklas utifrån sina förutsättningar. Skolan arbetar hela tiden främjande, förebyggande och åtgärdande. Planen följs upp och utvärderas så att Ett systematiskt arbete för att främja och förebygga arbete mot trakasserier, diskriminering eller kränkande behandling pågår på vuxenutbildningen. Uppstår eller vi får kännedom om icke acceptabla handlingar och attityder, trots det Planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling presenteras och bearbetas vid skolårets början.

Främjande och förebyggande åtgärder föregående läsår . Sida: 3 (17). 1. Inledning.
Ansoko walkie talkie

ulrika nyqvist djurkommunikation
integrating factor method
nordea plusgirot bank
1875 civil rights act
historien om julia novell

Plan mot kränkande behandling och diskriminering - Solna stad

Systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering (SFAD) med fokus på konkreta arbetssätt för riskbedömningar, aktiva åtgärder och uppföljningar. 2. Styrning, organisation av, och stöd för, SFAD-arbetet med fokus på ledningsstrukturer, beslutsordningar och mandat 3. Checklista: Systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering genom aktiva åtgärder i fyra steg Lunds universitet ska arbeta aktivt mot diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund: · Kön · Könsöverskridande identitet eller uttryck · Etnisk tillhörighet · Religion eller annan Arbeta förebyggande mot diskriminering. Senast ändrad: 16 april 2021 Arbetet med aktiva åtgärder ska ske systematiskt och kontinuerligt i fyra steg Här får du checklistor, vägledningar, guider, exempel, tips, e-utbildningar, informationsblad m.m. som hjälp i det förebyggande arbetet mot diskriminering.


Inköp utbildning borås
vad ar oskiftat dodsbo

Ett jämställt arbetsliv - Almega

4. Förebyggande arbete Ett förebyggande arbete syftar till att motverka risken för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.