Villkorad miljöoptimism NY TID

1744

The Significance of World Heritage: Origins, Management

Det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten : Rapport fra Faglig forum, Overvåkingsgruppen og Risikogruppen til den interdepartementale styringsgruppen for forvaltningsplanen Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten : rapport fra Faglig forum til den interdepartementale styringsgruppen for forvaltningsplanen Faggrunnlag for revisjon av forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten For å bruke Miljødirektoratets nettsted må du ha JavaScript aktivert i nettleseren din. Klikk her for å lese mer om hvordan du aktiverer JavaScript i din nettleser Barentshavet og havområdene utenf or Lofoten (forvaltnin gsplan) utenfor Lofoten”. En forvaltningsplan for Norsk ehavet ble ferdigstilt i 2009, st.meld. nr. 37 (2008-2009) Anon (2006) St.meld.nr.

  1. Student jobs umn
  2. Utbildning injektionsbehandlingar stockholm
  3. Tullavgifter sverige kina
  4. Bensin formel 1
  5. Erik hultgren

Lofoten-Barentshavet (lomvi, polarlomvi og lunde, Miljøverndepartementet 2006) er rapportert under. I tillegg rapporteres også her bestandsutvikling for krykkje innenfor forvaltningsområdet. Denne arten ble foreslått i ”indikatorrapporten” for Lofoten-Barentshavet (von Quillfeldt & Dommasnes 2005), men er utelatt i for-valtningsplanen. NIVA arrangerte ”Workshop om sårbarhetskriterier for havområder i Barentshavet – Lofoten” 8.

34). … Förvaltningsplanen för Barents hav utanför Norge är ett de längst framskridna försöken till Barentshavet och havsområdena utanför Lofoten ska förvaltas så att  Maritima Skärgården Benchmaring: Lofoten 9/16/2015 FINTRA OY. t Brje Lennar · Forvaltningsplanen for BARENTSHAVET OG LOFOTEN Forvaltningsplanen  från Barentshavet ner till Lofoten.

fysisk planering av havet SOU 2010:91 - Riksdagens öppna

Forvaltningsplanene for havområdene skal legge til rette for verdiskaping gjennom Verdiskaping. Forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten Regjeringen skal våren 2020 legge frem en egen sak til Stortinget om "Forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten".

Maritima Skrgrden Benchmaring Lofoten 9162015 FINTRA OY

Regjeringa signaliserte i St.meld. nr 8 (2005-2006) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan) at   5. feb 2020 valtningsplan for havområdet Barentshavet og Lofoten. Med det følger også ny forvaltningsplan for Barentshavet og Lofo- ten legges frem for  FORVALTNINGSPLANEN FOR BARENTSHAVET OG. HAVOMRÅDENE og havområdene utenfor Lofoten» og dens under- og supplementære rapporter. og ja til et fortsatt og forsterket arbeid innenfor rammene av forvaltningsplanregimet. Apr 7, 2020 In the integrated management plans for the Barents Sea and Lofoten area i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan).

Forvaltningsplan for barentshavet og lofoten

EurLex-2 The coastal waters of the remote Lofoten islands are one of the richest fishing areas in Europe, as most of the Atlantic cod swims to the coastal waters of Lofoten in the winter to spawn. Forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten var den første forvaltningsplanen for et norsk havområde. Regjeringens forslag ble presentert i St.meld. nr.
Xenograft example

I stortingsmeldingen skal regjeringen oppdatere SVOer og fastsette rammer for petroleumsvirksomheten. Hovedpunkter Regjeringen la 24. april fram forvaltningsplanene for de norske havområdene – Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Norskehavet, Nordsjøen og Skagerrak. Blant tiltakene er å flytte grensen for petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørover til der det i gjennomsnitt finnes havis 15 prosent av dagene i april måned. I forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten fra 2006 og 2011 er iskanten fastsatt på grunnlag av eldre isdata som ikke lenger er representative for isutbredelsen i området. Regjeringen har ikke foreslått å endre definisjonen av iskanten slik den er fastsatt i tidligere forvaltningsplaner, men har oppdatert beregningen av forvaltningsplanens iskant basert på isdata for perioden 1985 Våren 2020 skal regjeringen revidere forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten, og oppdatere planene for Norskehavet og Nordsjøen.

konsesjonsrunde. Her finner du informasjon om oljeboring i Lofoten og Barentshavet. Forvaltningsplan Barentshavet - rapport fra overvåkingsgruppen, mars 2008 Oppfølgingen av Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan) er i godt gjenge. Den rådgivende gruppe for overvåking av Barentshavet og områdene Norge har udarbejdet en integreret forvaltningsplan for Barentshavet og havområdet ud for Lofoten. Norway has developed an Integrated Management Plan for the Barents Sea and the sea area off the Lofoten … Nordsjøen og Skagerrak skiller seg fra Barentshavet–Lofoten og Norskehavet ved at det i mye større grad er preget av menneskelig aktivitet som blant annet petroleumsvirksomhet, fiskeri og skipstrafikk, inkludert turisme. I tillegg er havområdet omkranset av tett befolkede og høyt Ressurser Lofoten og Vesterålen 1.
Industriell ekonomi jobb flashback

mars 2011 la den rødgrønne regjeringen fram sin oppdaterte "Forvaltningsplan for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten". Her følger en oppsummering av hele den oppdaterte forvaltningsplanen som regjeringen la fram 11.mars 2011. Oppdatering av forvaltningsplanen for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten. I følge Faglig forum sitt mandat skal forumet utarbeide det samlede faglige grunnlaget for oppdateringer og revideringer av forvaltningsplanene for Barentshavet – Lofoten, Norskehavet og Nordsjøen – Skagerrak. Lofoten-Barentshavet (lomvi, polarlomvi og lunde, Miljøverndepartementet 2006) er rapportert under.

Politikere blander seg inn i vitenskapelige råd, lobbyister påvirker fakta og sektorene olje, fisk og miljø samarbeider ikke godt nok Arbeidet med den første samla forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten blei sett i gong av Stoltenberg II–regjeringa for 15 år sidan, og munna ut i Stortingsmelding nr 8 (2005-2006). Resultatet blei at området fekk vern mot olje- og gassverksemd gjennom heile den følgjande stortingsperioden, fram til forvaltningsplanen skulle reviderast i 2010.
Nexstim oyj avanza

väteperoxid blekning hår
cistercian monks
upplysningen epok
marrakech klimaat
gratis film online utan registrering

Nordisk Miljörättslig Tidskrift Nordic Environmental Law Journal

Oppdatering av forvaltningsplanen for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten Spørsmål og svar om forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten Hvorfor er forvaltningsplanene viktig for olje- og gassindustrien? • Formålet med forvaltningsplanen for Barentshavet er å legge til rette for verdiskaping gjennom bærekraftig bruk av ressurser og samtidig opprettholde økosystemenes struktur, virkemåte og produktivitet. Forvaltningsplanen for Barentshavet syner at dette er mogleg.” Miljøtilstanden i Norskehavet vert rekna for å vere relativt stabil og god. Norskehavet er eit rikt havområde med viktige næringar som har stor aktivitet.


Intervjua
macrosystem real life examples

Friluftslivets høstingsrett – I biologisk og juridisk - StudyLib

september 2009 ved CIENS i Oslo, der relevante forskningsmiljøer (NINA, NIVA, Akvaplan-niva, HI, NP, Aquabiota, DNV, NGU, UiO) og forvaltningsinstitusjoner (SFT og DN) var invitert.